Sunday 19 May 2019 2:00pm6:00pm
Jinan Xuefu Hotel, Floor 3, No.6 Qianfoshan Road, Lixia District, Jinan, Shandong Province
UQ Representative: 
William Ye