Friday 10 August 2018 2:00pm6:00pm
Fortune Select Hotel, Jaipur, 22 Godam Cir, Durgadas Colony,
C Scheme, Ashok Nagar, Jaipur
UQ Representative: 
Sweny Rokani