Friday 23 August 2019 11:00am4:00pm
Novotel Varun Brach
UQ Representative: 
Sweny Rokani