Sunday 5 March 2017 9:00am5:00pm
Chongqing Wanda Aimei Hotel, Wanda Plaza, 8 Nancheng Avenue
UQ Representative: 
Johnson Feng